Mức độ hài lòng về giải quyết thủ tục hành chính
Tỷ lệ
giải quyết hồ sơ
Kết quả đánh giá mức độ hài lòng năm 2022 (Tải về : 1. Báo cáo, 2. Kèm theo Phụ lục I, 3. Kèm theo Phụ lục II )
Mức độ hài lòng về giải quyết thủ tục hành chính
Tỷ lệ giải quyết hồ sơ