Mức độ hài lòng về giải quyết thủ tục hành chính
Tỷ lệ
giải quyết hồ sơ
Mức độ hài lòng về giải quyết thủ tục hành chính
Tỷ lệ giải quyết hồ sơ