Tra cứu hồ sơ qua website

*Nhập mã hồ sơ mà bạn nhận được từ hệ thống hoặc cơ quan chức năng sau khi đăng ký hồ sơ thành công

Cổng dịch vụ Công trực tuyến

Tỉnh Bình Thuận

Nơi thực hiện chức năng “một cửa điện tử” cho phép tiếp nhận, xử lý, chuyển trả kết quả cũng như tra cứu về tình trạng xử lý hồ sơ.

Tình hình xử lý hồ sơ
Cấp

Tiếp nhận: 0 hồ sơ.

+ Đơn vị: 0 hồ sơ.

+ Trung tâm: 0 hồ sơ.

+ Qua mạng: 0 hồ sơ.

Trả kết quả: 0 hồ sơ.

Hoàn thành: 0 hồ sơ.

Trễ hạn: 0 hồ sơ.